دوره های در حال اجرا

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شرکت ها تعداد فراگیران ساعت دوره نفر ساعت نفر ماه
قانون کار و تأمین اجتماعی - 265 1396/7/26 1396/8/14 آب قم, 10

12

120 1
مهندسی ارزش - 254 1396/7/25 1396/8/9 برق خراسان, 63

18

1134 9.45
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی - 252 1396/7/25 1396/8/9 مجتمع آذربایجان, آب آذربایجان غربی, آبفا آذربايجان شرقي, 138

14

1932 16.1
آشنایی با 10 برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن - 231 1396/7/25 1396/8/8 آبفار البرز, 25

8

200 1.666
آشنایی با نحوه تملک اراضی طرح های عمرانی دولتی و عمومی - 266 1396/7/25 1396/8/9 آب قم, 11

8

88 0.733
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها - 175 1396/7/24 1396/8/9 آب تهران, 359

8

2872 23.93
آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق - 216 1396/7/24 1396/8/3 نیروگاه طرشت, 30

6

180 1.5
اقتصاد مهندسی - 268 1396/7/24 1396/8/10 آبفا منطقه 5 تهران, 49

30

1470 12.25
تکنیک های تصمیم گیری - 263 1396/7/23 1396/8/8 آب قم, 8

36

288 2.4
آداب و اسرار نماز - 256 1396/7/23 1396/8/8 برق خوزستان, 218

28

6104 50.86
طرح شجره طیبه صالحین-260 1396/7/23 1396/8/6 آبفار اصفهان, 269

12

3228 26.9
ارزیابی طرح ها و قراردادها - 191 1396/7/22 1396/8/7 آب تهران, 18

30

540 4.5
تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث - 258 1396/7/22 1396/8/7 آبفا مازندران, 67

8

536 4.466
مدیریت زمان - 269 1396/7/22 1396/8/6 آب خراسان رضوی, 69

22

1518 12.65
آداب و اسرار نماز - 251 1396/7/19 1396/8/2 آب آذربایجان غربی, مجتمع آذربایجان, برق کرمان, 97

28

2716 22.63
اقتصاد مقاومتی1 - 257 1396/7/18 1396/8/6 آبفا مازندران, 69

12

828 6.9
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی - 259 1396/7/18 1396/8/6 توزیع هرمزگان, آب اصفهان, برق هرمزگان, 333

14

4662 38.85
سازمان و مدیریت - 247 1396/7/17 1396/7/30 آبفا منطقه 5 تهران, 31

12

372 3.1
ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام - 241 1396/7/17 1396/8/1 توزیع تهران بزرگ, 19

4

76 0.633
آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری - 255 1396/7/17 1396/8/3 آبفا منطقه 5 تهران, 35

24

840 7
ارزیابی طرح ها و قراردادها - 239 1396/7/16 1396/7/30 آب خراسان جنوبی, 9

30

270 2.25
احکام زندگی در اسلام - 235 1396/7/15 1396/7/30 توزیع برق تهران بزرگ, 105

20

2100 17.5
تجارت الکترونیکی - 236 1396/7/15 1396/7/30 برق خوزستان, 6

30

180 1.5

کل فراگیران دوره های در حال اجرا

2038

تعداد کاربران ورودی هفته اخیر

1460

تعداد دوره ها

23