دوره های در حال اجرا

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شرکت ها تعداد فراگیران ساعت دوره نفر ساعت نفر ماه
ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی - 376 1396/9/22 1396/10/5 آبفا استان لرستان, 55

24

1320 11
حقوق شهروندی در نظام اداری - 386 1396/9/22 1396/10/3 آب بوشهر, 119

8

952 7.933
سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی - 375 1396/9/21 1396/10/6 آبفا کرمانشاه, 164

8

1312 10.93
معرفت و بصیرت حسینی - 385 1396/9/20 1396/10/5 برق خراسان, آبفار گیلان, تولید برق شهید مفتح, 28

8

224 1.866
روش پاسخگویی به مراجعین - 372 1396/9/19 1396/10/3 آب وفاضلاب روستایی البرز, 25

18

450 3.75
سازماندهی - 317 1396/9/19 1396/10/2 توزیع تهران بزرگ, 27

6

162 1.35
مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادات) - 361 1396/9/18 1396/10/2 برق خوزستان, 161

12

1932 16.1
حقوق شهروندی در نظام اداری - 367 1396/9/18 1396/10/3 آب گیلان, 52

8

416 3.466
حقوق شهروندی در نظام اداری - 373 1396/9/18 1396/10/3 توزیع تبریز, 50

8

400 3.333
5S - 374 1396/9/18 1396/10/2 مدیریت شبکه برق ایران, 490

18

8820 73.5
آداب و اسرار نماز - 369 1396/9/18 1396/10/3 آب سمنان, 13

28

364 3.033
خلاقیت و نوآوری (سازمانی) - 293 1396/9/18 1396/9/28 برق خوزستان, 68

6

408 3.4
آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور - 351 1396/9/18 1396/10/2 مدیریت تولید برق شازند, تولید برق فارس, تولید برق خلیج فارس, تولید برق حرارتی, نیروگاه گازی خراسان, تولید برق یزد, نیروگاه طرشت, تولید برق رامین, تولید برق هرمزگان, نیروگاه سیستان و بلوچستان, 129

12

1548 12.9
مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادات) - 360 1396/9/14 1396/9/29 برق خوزستان, 161

12

1932 16.1
جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن - 303 1396/9/14 1396/9/25 توزیع تهران بزرگ, 16

6

96 0.8
مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادات) - 359 1396/9/13 1396/9/28 برق خوزستان, 160

12

1920 16
کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت - 353 1396/9/13 1396/9/25 برق زنجان, 67

9

603 5.025
مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادات) - 358 1396/9/12 1396/9/27 برق خوزستان, 155

12

1860 15.5
مدیریت مشارکتی ( نظام پیشنهادات) - 357 1396/9/11 1396/9/26 برق خوزستان, 79

12

948 7.9
آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف - 311 1396/9/11 1396/9/26 مجتمع تهران, 13

8

104 0.866
گزارش نویسی در امور اداری - 365 1396/9/11 1396/9/25 تولید نیروی برق اصفهان, 28

12

336 2.8
حقوق شهروندی در نظام اداری - 364 1396/9/11 1396/9/25 برق خراسان, 74

8

592 4.933
قانون مدیریت خدمات کشوری - 244 1396/9/11 1396/9/27 توزیع تهران بزرگ, 27

8

216 1.8

کل فراگیران دوره های در حال اجرا

2161

تعداد کاربران ورودی هفته اخیر

1920

تعداد دوره ها

23