دوره های در حال اجرا

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شرکت ها تعداد فراگیران ساعت دوره نفر ساعت نفر ماه
انگیزش در کار - 177 1396/5/25 1396/6/4 توزیع تهران بزرگ, 37

8

296 2.466
مدیریت دانش سازمانی- 171 1396/5/24 1396/6/5 آب چهارمحال بختیاری, توزیع جنوب کرمان, 17

8

136 1.133
مدیریت دانش سازمانی- 156 1396/5/24 1396/6/5 آبفا منطقه 4 تهران, 8

8

64 0.533
آیین مدیریت - 147 1396/5/24 1396/6/7 آب منطقه ای قزوین, 45

20

900 7.5
ICT تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات - 161 1396/5/23 1396/6/5 برق خوزستان, 57

18

1026 8.55
گزارش نویسی در امور اداری - 170 1396/5/22 1396/6/4 آبفا روستایی اصفهان, آب چهارمحال بختیاری, توزیع جنوب کرمان, 95

12

1140 9.5
گزارش نویسی در امور اداری - 155 1396/5/22 1396/6/4 برق خوزستان, آبفا منطقه 4 تهران, 18

12

216 1.8
آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف - 165 1396/5/22 1396/6/4 توزیع برق شهرستان اصفهان, 198

8

1584 13.2
آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور - 127 1396/5/22 1396/5/31 تولید نیروی برق حرارتی, 9

6

54 0.45
تکنیک های تصمیم گیری - 160 1396/5/21 1396/5/31 برق خوزستان, 13

24

312 2.6
مهارتهای برقراری ارتباط موثر - 163 1396/5/21 1396/5/31 برق خوزستان, 25

18

450 3.75
تکنیک های تصمیم گیری - 130 1396/5/21 1396/6/7 آبفار قزوین, توزیع گیلان, 62

24

1488 12.4
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران - 143 1396/5/21 1396/6/4 آب گیلان, 48

12

576 4.8
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه -162 1396/5/18 1396/6/6 تولید برق بندر عباس, 9

22

198 1.65
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه -157 1396/5/18 1396/6/6 آبفا منطقه 4 تهران, برق خوزستان, 19

22

418 3.483
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز - 148 1396/5/17 1396/5/29 آب تهران, توانیر, برق خراسان, 11

12

132 1.1
آشنایی با ماموریتها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت -149 1396/5/17 1396/5/30 آب تهران, توانیر, برق خراسان, 11

6

66 0.55
فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی - 151 1396/5/17 1396/6/1 آب تهران, برق خراسان, توانیر, 11

12

132 1.1
کار تیمی و حل مساله - 152 1396/5/17 1396/6/4 آب تهران, برق خراسان, توانیر, 11

12

132 1.1
اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری - 153 1396/5/17 1396/6/5 آب تهران, برق خراسان, توانیر, 11

12

132 1.1
حکومت مهدوی و وظایف منتظران - 124 1396/5/17 1396/5/31 آبفا لرستان, 46

20

920 7.666
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی - 154 1396/5/17 1396/5/28 آبفا منطقه 4 تهران, برق خوزستان, 10

14

140 1.166
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی - 167 1396/5/17 1396/5/28 آب چهارمحال بختیاری, 26

14

364 3.033
اقتصاد مقاومتی1 - 117 1396/5/17 1396/5/31 برق منطقه ای کرمان, مجتمع اصفهان, آب چهارمحال بختیاری, 62

12

744 6.2
مدیریت تدارکات - 159 1396/5/16 1396/5/28 برق خوزستان, 23

24

552 4.6
برنامه ریزی استراتژیک - 132 1396/5/16 1396/5/29 توزیع برق گیلان, 14

18

252 2.1
اقتصاد مقاومتی1 - 123 1396/5/15 1396/5/29 آبفا لرستان, برق مازندران, 65

12

780 6.5
حقوق شهروندی در نظام اداری - 146 1396/5/11 1396/5/30 توزیع برق مازندران, 237

8

1896 15.8
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها - 138 1396/5/10 1396/5/28 توزیع برق تبریز, تولید نیروی برق بندر عباس, 27

8

216 1.8
پدافند غیر عامل - 119 1396/5/8 1396/5/29 برق یزد, آب اصفهان, آب چهارمحال بختیاری, برق کرمان, 110

18

1980 16.5
قانون مدیریت خدمات کشوری - 150 1396/5/7 1396/5/31 آب تهران, برق خراسان, توانیر, 11

16

176 1.466

کل فراگیران دوره های در حال اجرا

1346

تعداد کاربران ورودی هفته اخیر

1051

تعداد دوره ها

31